KDO SMO?

Društvo za ceste severovzhodne Slovenije, ustanovljeno leta 1985, združuje strokovnjake za načrtovanje in gradnjo infrastrukture iz območja Koroške, Podravja in Pomurja. Naše poslanstvo je krepiti inženirsko stroko in opozarjati na izzive pred nami.

Namen in naloge društva

Društvo za ceste severovzhodne Slovenije je strokovno, nepridobitno, prostovoljno in samostojno združenje tako fizičnih kot tudi pravnih oseb. Združuje strokovnjake za načrtovanje in gradnjo infrastrukture, katerih poslanstvo je krepiti inženirsko stroko in opozarjati na izzive, ki so pred nami.

Namen društva je:

 • povezovanje infrastrukturnih strokovnjakov in podjetij,
 • sodelovanje pri razvoju in uveljavitvi slovenske infrastrukturne stroke,
 • zavzemanje za ohranjanje cestnega omrežja,
 • sodelovanje pri ukrepih za izboljšanje prometne varnosti in varovanja okolja,
 • uveljavitev Kodeksa cestnih strokovnjakov,
 • strokovno usposabljanje članov združenja in povezovanje strokovnjakov,
 • enakopravno vključevanje v delo tujih strokovnih inštitucij in v mednarodne projekte,
 • sodelovanje pri razvoju znanosti in tehnologije.

Društvo izvaja zlasti naslednje naloge:

 • organizacija kongresov, posvetovanj, seminarjev, strokovnih ekskurzij in drugih strokovnih srečanj, ki temeljijo  na infrastrukturi doma in v tujini,
 • vzpodbujanje in razvijanje ustvarjalne iniciative članov,
 • spremljanje sodobnega razvoja znanosti in tehnologije v svetu,
 • posredovanje dosežkov v praktično uporabo,
 • dajanje strokovnih mnenj o projektnih rešitvah,
 • sodelovanje s sorodnimi strokovnimi organizacijami doma in v tujini,
 • komuniciranje z javnostmi in mediji.

Zgodovina

39 let, kolikor je staro Društvo za ceste severovzhodne Slovenije je relativno kratko obdobje, ki pa je bilo zelo turbulentno z mnogimi spremembami. V tem času smo dobili novo državo, spremenil se je družbeni red, preživeli nekaj težkih kriz, pa tudi neverjetnih vzponov. Društvo je ves čas delovalo, spreminjala pa se je organizacija cestne dejavnosti, zakonodaja in financiranje (več informacij v Zborniku ob 35. letnici delovanja DCM). Še vedno namreč velja Via-vita, ceste so življenje in brez cest življenja ni. Na obzorju so novi projekti, nove naloge in tudi prostor za nove člane društva.

Pomembni mejniki v delovanju društva:

 • 1985: ustanovitev Društva za ceste Maribor (DCM)
 • 1985–1997: mandat predsednika Vlado Breščak
 • 1998: preimenovanje DCM v Društvo za ceste severovzhodne Slovenije
 • 1998–2003: mandat predsednika Angel Polajnko
 • 2003–2011: mandat predsednika mag. Stanislav Tominc
 • 2012–2023: mandat predsednika Boris Stergar
 • 2021: izdaja Zbornika ob 35. letnici društva
 • 2024: vodenje prevzame predsednik Uroš Rozman

Predsednik

Predsednik je upravnemu odboru in zboru članov odgovoren za vse funkcije in delovanje društva. Poleg tega, da predseduje vsem upravnim organom, je tudi ambasador Društva za ceste severovzhodne Slovenije. Mandat traja 4 leta.

Uroš Rozman

Uroš Rozman

Predsednik društva

Uroš Rozman je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru in pridobil naziv diplomiran inženir gradbeništva (UM). Podiplomsko izobraževanje je nadaljeval na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani, kjer je pridobil naziv magister prostorskega načrtovanja. Za magistrsko nalogo na temo umeščanja Dravske kolesarske poti v prostor je prejel Univerzitetno Prešernovo nagrado.

Svojo poklicno pot je začel na Mestni občini Slovenj Gradec (MOSG), kjer je izvajal strateške naloge na področju evropskih projektov in trajnostne mobilnosti, nato se je preselil na Regionalno razvojno agencijo za Koroško d.o.o., kjer je izvajal koordinacijo projekta Dravske kolesarske poti ter celotnega kolesarskega omrežja v regiji. Sodeloval je pri pripravi Celostnih prometnih strategij, načrtovanja 3. razvojne osi ter vodenjem projekta CTN za MOSG na področju kolesarskih poti ter ulic v mestnem jedru. Med letoma 2016 in 2019 je bil aktivni član Upravnega odbora Društva za ceste severovzhodne Slovenije.

Leta 2019 je prevzel vodenje Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, kjer je izvedel reorganizacijo agencije, ki je zajemala vzpostavitev dveh novih sektorjev (turizem in raziskave, razvoj in inovacije), pripojitev Štajerskega tehnološkega parka in Inštituta Wicycle, pridobitev statusa raziskovalne organizacije ter izvajanje več kot 50 projektov na območju Podravja, Pohorja in reke Drave v 53 občinah.

Leta 2023 se je vrnil na Regionalno razvojno agencijo za Koroško d.o.o. ter bil imenovan za predsednika Društva za ceste severovzhodne Slovenije za mandat 2024–2027.

Upravljanje

Člani upravljajo društvo neposredno in preko organov upravljanja, ki jih izvolijo. Organi društva so:

 • zbor članov,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče,
 • strokovni odbori (po potrebi).

Upravni odbor

Upravni odbor društva (UO) je izvršilni organ, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma, po programu in sklepih sprejetih na zboru članov. Člane UO voli Zbor članov društva za mandatno dobo 4 let. Upravni odbor društva ima svojega predsednika (to funkcijo opravlja predsednik društva) in še 5 do 10 članov UO.

Člani upravnega odbora

Katja Hanžič

Katja Hanžič

Članica UO

Suzana Fras

Suzana Fras

Članica UO

Gregor Ficko

Gregor Ficko

Član UO

Marko Renčelj

Marko Renčelj

Član UO

Barbara Bratina

Barbara Bratina

Članica UO

Matej Moharić

Matej Moharić

Član UO

Miha Stergar

Miha Stergar

Član UO

Karmen Košutar

Karmen Košutar

Član UO

PARTNERJI